Asigurarea bunurilor persoanelor juridice

Orice activitate în condiţiile economice actuale este însoţită inevitabil de riscul apariţiei unor cheltuieli neprevăzute ce au avut loc în rezultatul unor evenimente care au dus la deteriorarea sau pierderea bunului, care asigură efectuarea activităţii întreprinderii. Chiar şi cele mai stabile întreprinderi  sunt expuse riscului producerii unor pagube, legate de calamităţi naturale, factorul uman, uneori şi acţiunea ilicită a terţelor persoane. Minimizarea riscului se face prin mai multe metode, unul din ele fiind asigurarea bunurilor. Aceasta, este garanţia obţinerii rapide a fondurilor  pentru restabilirea bunurilor deteriorat în rezultatul producerii cazului asigurat, este sursa de finanţare pentru cheltuielile curente în cazul întreruperii procesul de producţie şi în rezultat garantarea securităţii întreprinderii.

 

Pentru asigurare sunt eligibile următoarele tipuri de bunuri:

        clădiri, edificii, construcţii gospodăreşti;

        construcţii nefinisate;

        magazine, spaţii comerciale;

        utilaj, finisaj interior şi exterior;

        produse, mărfuri, materiale, materie;

        obiecte de interior, mobilă, decor;

        tehnică electronică şi de calcul.

 

Riscurile care pot fi acoperite  în cazul încheierii contratului de asigurare:

Bunurile pot fi asigurate în cazul pierderii totale sau deteriorării parţiale ca rezultat al producerii următoarelor evenimente:

        incendiu;

        explozie;

        calamităţi naturale;

        deteriorări din cauza acţiunii apei, ca urmare a avariilor sistemelor de apeduct şi canalizare, sistemelor de încălzire şi sistemelor anti-incendiare, pătrunderea apei pe teritoriul asigurat din alte încăperi;

        acţiunea intenţionată a terţelor persoane ce a dus la deteriorare sau distrugerea a bunurilor;

        spargerea sticlei de la geamuri, vitrine, sau panouri publicitare, etc.;

        accidentarea mijloacelor de transport, căderea aparatelor de zbor pilotate sau a elementelor acestora;

 

Suma asigurată se stabileşte în comun acord de ambele părţi şi poate să corespundă cu preţul de bilanţ, de piaţă a bunului.

 

Factorii ce influenţează costul asigurării (mărimea primei de asigurare) sunt următorii :

 

        valoarea bunurilor, și caracteristicile acestora;

        prezenţa alăturată, a obiectelor ce fac parte din categoria obiectelor potenţial periculoase;

        caracterul materiei utilizate;

        tipul activităţii şi regimul de lucru a întreprinderii;

        prezenţa şi calitatea sistemelor anti-incendiu;

        prezenţa  pazei obiectului;

         modul de păstrare a bunurilor/materiei.

Tariful de asigurarea depinde de factorii, care influenţează asupra gradului de risc şi sunt indicaţi mai sus, lista riscurilor asigurate, şi poate constituie de la 0,12% până la 1,5% din suma asigurată.

 

Priorităţile asigurării „Moldasig”

        Specialiştii companiei rapid şi convenabil vor încheia contractul şi vor alege programul de asigurare optim pentru fiecare client în parte.

        La încheierea şi prelungirea contractului sunt prevăzute reduceri şi facilităţi.

 

Contactaţi-ne la numărul 88 98 20 sau îndepliniţi ancheta şi expediaţi-o pe adresa mantorova.j@moldasig.md, şi noi în scurt timp vom lua legătura cu Dumenavoastră.

 

Asigurarea utilajului de avarii accidentale:

Pentru utilajul scump şi complex, MOLDASIG propune o programă specială de asigurare. La contractarea poliţei de asigurare, pentru utilajul şi mecanismele tehnice contra avariilor accidentale, întreprinderea  poate optimiza procesul de planificare a cheltuielilor pentru a  întreţine efectivul utilajului în stare de lucru, cheltuielile de reparaţii sau schimb a utilajului deteriorat în urma unui accident neprevăzut care vor fi acoperite de asigurator..

Noi propunem această metodă ca acoperire suplimentară la poliţa de asigurare de bunuri contra incendiu şi a altor riscuri.

 

Obiectul asigurării:

        Dispozitive de transmisie;

        Maşini şi utilaj de forţă;

        Maşini şi utilaje de lucru;

        Instrumente.

 

Riscuri de asigurare:

        Avariii accidentale neprevăzute sau defectele bunurilor asigurate;

        erorile sau imprudenţa personalului;

        ruperea cablurilor şi lanţurilor;

        supraîncărcarea, supraîncălzirea, vibraţia, deranjarea, blocarea, astuparea mecanismului cu obiecte străine, schimbarea presiunii, „obosirii” mecanismului;

        lovirea hidraulică;

        acţiunea energiei electrice în formă de scurt circuit;

        explozia cazanelor cu apă;

        deteriorarea sau deranjamentul suplimentelor, dispozitivelor de protecţie.

 

Asigurarea pentru pierderile survenite stopării procesului de producţie:

 Ca supliment la asigurarea de bunuri „MOLDASIG” vă propune asigurarea contra pagubelor, produse în urma stopării procesului de producţie, produsă în timpul evenimentelor asigurate prevăzute în contractul de asigurarea a bunurilor:

        incendiu;

        explozie;

        calamităţi naturale;

        deteriorări din cauza acţiunii apei, ca urmare a avariilor sistemelor de apeduct şi canalizare, sistemelor de încălzire şi sistemelor anti-incendiare, pătrunderea apei pe teritoriul asigurat din alte încăperi;

        acţiunea intenţionată a terţelor persoane ce a dus la deteriorare sau distrugerea a bunurilor;

        spargerea sticlei de la geamuri, vitrine, sau panouri publicitare, etc.;

        accidentarea mijloacelor de transport, căderea aparatelor de zbor pilotate sau a elementelor acestora

 

Pierderile survenite în urma stopării procesului de producţie sunt formate:

        cheltuieli curente a asiguratului pentru continuarea activitatea economice asigurate în perioada întreruperii procesului de producţie;

        pierderea beneficiului de la activitatea economic asigurată, ca urmare a întreruperii procesului de producţie.

 

Pierderile curente de producţie sunt:

        salariile angajaţilor şi lucrătorilor ai asiguratului;

        plăţile către fondul social şi plăţi similarea acestora;

        plata pentru arenda spaţiilor, utilajului sau altor bunuri, închiriate de asigurator pentru desfăşurarea activităţii sale;

        impozite şi taxe, necesare de achitat indiferent de cifra de afaceri şi rezultatele operaţiunilor, în special,  impozitele pe imobil, capital sau active fixe, taxe de înregistrare, etc.

 

Profitul pierdut – este acea suma, care asiguratul ar fi obţinut-o în cazul în care nu s-ar fi produs întreruperea procesului de producţie:

        întreprinderi de producţie – din contul producţiei fabricate;

        întreprinderi din domeniul serviciilor – din contul prestării serviciilor;

        întreprinderi de comerţ – din comercializarea produselor, în cazul în care procesul de producţie nu ar fi fost stopat în rezultatul pierderilor materiale.

 

Suma asigurată

Suma asigurată se stabileşte conform mărimii sumei posibilelor cheltuieli de asigurare pentru întreţinerea procesului de producţie şi obţinerea profitului, ce nu a fost obţinut din cauza întreruperii procesului de producţie.

 

Prima de asigurare (plata pentru asigurare)

Mărimea primei de asigurare se stabileşte procentual din suma asigurată.

 

Contactaţi-ne pe numărul 88 98 20 sau îndepliniţi ancheta şi o expediaţi pe adresa mantorova.j@moldasig.md şi noi în scurt timp vom lua legătura cu Dumneavoastră.

Măsurile întreprinse în momentul survenirii cazului asigurat

 

Proprietatea Persoanelor Fizice, proprietatea Persoanelor Juridice, lucrări de construcţii – montaj.

 

 1. De întreprins urgent (dacă este posibil) măsurile necesare pe eliminarea avariei şi micşorarea mărimii pagubelor.
  1. Solicitarea organelor specializate:  pompieri, serviciul situaţii excepţionale, poliţia, etc.

 

 

 

În caz de incendiu

 

 

În caz de inundaţie

 

 

În caz de furt

În caz de calamităţi naturale, accidentarea mijloacelor de transport, căderea aparatelor pilotate.

 

 

Solicitarea serviciului pompierilor

Chemarea reprezentanţilor asociaţiilor comunale, persoanelor ce au dat bunul în chirie, proprietarii locuinţelor învecinate.

 

 

Solicitarea

poliţiei

Anunţa organele Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi monitoringul mediului înconjurător, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale

 

Întocmirea actului stabilirea persoanelor vinovate, în caz că sunt

 

 1. Imediat, ce a aflat, dar nu mai târziu de 24 ore, să anunţe despre cele produse, în cel mai apropiat sediu al companiei de asigurări.

De asemenea este necesar de anunţat: numărul poliţei de asigurare; data şi ora corectă a producerii cazului; circumstanţele şi cauzele care au dus la cauzarea daunelor; măsurile care au fost întreprinse pentru micşorarea mărimii pagubelor; starea bunului deteriorat (distrus); Numele/Prenumele şi datele de contact a persoanei care a anunţat.

 1. De a prezenta, fără întârzieri, companiei de asigurări, în scris lista bunurilor deteriorate, condiţiile producerii şi caracterul pagubei.
 2. Împreună cu reprezentantul companiei de asigurări, de stabilit în scris, lista bunurilor deteriorate. Să transmit documentelor necesare pentru plata despăgubirilor, companiei de asigurări.

 

Lista documentelor necesare pentru confirmarea faptului producerii cazului asigurat şi stabilirea mărimii prejudiciului:

 1. Contractul de asigurare (original);
 2. Cererea despre producerea cazului asigurat şi cererea pentru plata despăgubirilor de asigurare;
 3. Extrasul, chitanţele şi alte documente primare, ce au legătură cu bunurile asigurate şi care confirmă  cheltuielile efectuate pentru reparaţia şi restabilirea bunului deteriorat.
 4. În caz de incendiu, explozie – certificatul de la serviciului pompieri cu indicarea cauzelor şi condiţiilor de producere a incendiului;
 5. În caz de calamităţi naturale – certificatul de la organele Serviciul Meteorologic şi Seismologic de Stat sau alte organe competente în situaţiile date în conformitate cu caracterul cazului asigurat;
 6. În caz de inundare – certificat de la instituii locativ – comunale, cu indicarea cauzelor şi circumstanţelor producerii cazului asigurat;
 7. În caz de furt – certificat de la poliţie cu privire la intentarea dosarului penal.
 8. Alte acte solicitate de Asigurator care se referă la cazul asigurat.
 9. Pentru persoanele juridice: acte contabile, extrase registre de inventariere, conturi, facturi, registrul evidenţei de la depozit ş.a.) şi certificate cu privire la uzura bunurilor la data survenirii cazului asigurat (calculat de contabilitea asiguratului în cazul asigurării bunurilor conform valorii de bilanţ).

 

 

Lista actelor depinde de categoria bunurilor asigurate (clădiri, utilaj, mobilă ş.a.) şi de asemenea în dependenţă de cauza deteriorării sau distrugerii (incendiu, fenomene naturale, acţiuni ilicite ale terţelor persoane ş.a.).

 

Suntem dispuşi oricând să Vă oferim asistenţă şi consultanţă

 la survenirea cazului asigurat.

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.